ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále také jen „Nařízení“) informujeme, že:

1.       Správcem osobních údajů je společnost Honey and Spreads s.r.o., sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 05628628.

2.       V otázkách osobních údajů je možné správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@honeyandspreads.cz.

3.       Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

4.       Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem odpovědi na Vámi položené otázky a případně za účelem obrany správce proti později vzneseným nárokům.

5.       Právní základ pro zpracování osobních údajů vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení.

6.       Vaše osobní údaje zpracovávané pro výše uvedené účely budou po ukončení komunikace ohledně odpovědi na Vaše otázky smazány nebo anonymizovány, pokud ovšem charakter dotazu a odpovědi nepovedou k tomu, že správci vznikne oprávněný zájem na dalším zpracování těchto údajů po nezbytně nutnou dobu. Takovým oprávněným zájmem bude obrana proti vzneseným nárokům.

7.       Příjemcem osobních údajů jsou zpracovatelé, tj. poskytovatel hostingu pro webovou stránku a poskytovatelé služeb spojených s provozem webové stránky.

8.       Máte zejména právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále máte právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

9.       Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

10.    Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale současně nezbytné k tomu, aby mohl být položen a přijat Váš dotaz a aby mohla být poskytnuta odpověď na tento dotaz.